سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بالاقیز

ادامه بحث عرفان حلقه: هنگامیکه شعور کیهانی به آنها تفویض میشود ؛ درمانگری را تجربه کرده و به خداشناسی عملی پی میبرند ولی در آخر به شعور کاءنات پی میبرند نه خدا. آنها معتقدند که انسان نمیتواند عاشق خدا شود زیرا از هیچ طریق قادر به فهم او نیستیم و وقتی نمیتوانیم عاشق خدا شویم پس عبودیت و بندگی هیچ معنایی ندارنند. عرفان حلقه با رو بنای ادیان که شامل اعتقادات و مناسک عملی و آداب و عبادات است کاری ندارد و با زیر بنا که همان شعور کیهانی است کار دارد؛ لذا اعتقادات و عبادات را حذف میکنند. شعور کیهانی دارای دو شبکه هوشمندی مثبت و منفی است؛ علت بیماری در افراد را در همان شبکه هوشمندی منفی میدانند و راه درمان را در معرض شبکه هوشمندی مثبت قرار گرفتن میداند. 


+نوشته شده در یکشنبه 90/11/23ساعت 11:46 عصرتوسط خاتون | نظرات ( ) |